Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dr n. med. Paweł Mielczarek, specjalista chirurgii dziecięcej Health On the Net Foundation
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dr n. med. Paweł Mielczarek, specjalista chirurgii dziecięcej      
 
Rysunek 2.2    

Health On the Net Foundation

Zasady HON Code for Conduct dla serwisów medycznych i zdrowotnych:

Strzałka 1. Kompetencja.

Wszelkie porady medyczne/zdrowotne zamieszczane w tym serwisie mogą pochodzić wyłącznie od osób z wykształceniem i uprawnieniami/kwalifikacjami medycznymi, z wyjątkiem porad określonych wyraźnie, jako pochodzące od osoby bądź instytucji bez uprawnień/kwalifikacji medycznych.

Strzałka 2. Komplementarność.

Informacje zamieszczane w tym serwisie mają uzupełniać, a nie zastępować kontakty pomiędzy pacjentem/osobą korzystającą z serwisu, a jego/jej dotychczasowym lekarzem.

Strzałka 3. Polityka prywatności.

Każdy medyczno-zdrowotny serwis sieciowy musi chronić poufność danych, dotyczących poszczególnych pacjentów i osób z niego korzystających, w tym, ich danych osobowych. Właściciele serwisu zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących tajemnicy lekarskiej obowiązujących w kraju, w którym znajduje się ten serwis sieciowy. Zasady poufności dotyczą także lustrzanych kopii (mirrorów) serwisu.

Strzałka 4. Źródło i data ukazania się informacji

Tam, gdzie to jest uzasadnione, informacje zawarte w serwisie muszą zawierać odnośniki do danych źródłowych, zaś tam, gdzie będzie możliwe, zamieszczone powinny być łącza do odpowiednich stron WWW. W widocznym miejscu należy również zamieścić datę ostatniej aktualizacji strony zawierającej tekst medyczny (np. u dołu strony).

Strzałka 5. Uzasadnienie i prezentacja dowodów.

Ewentualne korzyści ze stosowania/skuteczności określonej terapii, produktu lub usługi poparte muszą być właściwymi i wiarygodnymi dowodami, przedstawionymi w sposób określony w Zasadzie nr 4.

Strzałka 6. Jawność autorów i przejrzystość informacji.

Autorzy tego serwisu sieciowego mają obowiązek dbać, aby zawarte informacje były zrozumiałe oraz żeby zamieszczane były adresy kontaktowe dla osób, które poszukują dalszych informacji lub pomocy. W widocznych miejscach właściciel serwisu powinien zamieścić swój adres elektroniczny.

Strzałka 7. Jawność finansowania.

Dane sponsorów tego serwisu sieciowego powinny być ujawnione na stronie. Będą to m.in. dane komercyjnych i niekomercyjnych jednostek, które dostarczyły funduszy, usług lub materiałów dla potrzeb tego serwisu.

Strzałka 8. Polityka reklamowa i oznakowanie reklam.

Jeżeli źródłem finansowania jest reklama, należy wyraźnie zaznaczyć to w opisie serwisu. Na stronie Web powinien być zamieszczony krótki opis polityki reklamowej serwisu. Reklamy i inne materiały promocyjne prezentowane w serwisie muszą być w taki sposób i w takim kontekście, aby ułatwić odróżnianie ich od oryginalnych materiałów opracowanych przez instytucję prowadzącą serwis.
Ostatnia aktualizacja: 21.08.2016.

   
    Rysunek 5.2